Opinnäytetöitä


Tälle sivulle kokoamme linkkejä vaitöskirjoihin ja muihin opinnäytetöihin, joiden aiheena on vammaisuus tai joiden lukemisesta vammaisten lasten ja nuorten vanhemmille ja läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille saattaa olla muunlaista iloa ja/tai hyötyä.

Sisällysluettelo

Väitöskirjoja
Muita opinnäytetöitä

Muualla tässä wikissä: Muut kirjavinkitVäitöskirjojaVäittelijä
Väitöskirjan nimi
Yliopisto, tiedekunta
Vuosi
Linkki
Tageja
Kuvaus
Arvostelu/Mielipide
Gustavsson-Lilius Mila
Psychological consequences of cancer from the salutogenic and
dyadic perspective
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta,
käyttäytymistieteiden laitos
2010
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/19773
elämänhallinta / koherenssi, terveydenhoitohenkilökunnan vaikutus potilaan ja omaisen elämänhallintaan
Tutkimustulokset osoittivat, että vahva koherenssin (~ elämänhallinnan) tunne ja optimismi suojaavat syöpään sairastuneita potilaita ja heidän puolisoitaan masentuneisuus- ja ahdistuneisuusoireilta.

Mattila Elina TtM
Aikuispotilaan ja perheenjäsenen emotionaalinen ja tiedollinen tuki sairaalahoidon aikana
Tampereen yliopisto
2011
http://acta.uta.fi/teos.php?id=1000025
sairaanhoitajan tuki potilaalle ja omaiselle, toivo
Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että sairaanhoitajien tulisi vahvistaa entistä enemmän potilaan ja perheenjäsenen toivon kokemuksia. Aikaisempien tutkimusten tavoin toivon ylläpitäminen ei kuitenkaan merkitse epärealististen odotusten luomista vaan tilanteeseen sopivan toivon vahvistamista. Tutkimuksessa tuli myös esille, että tuen puute vaikutti negatiivisesti potilaan ja perheenjäsenen tilanteeseen.

Määttä Tuomo
Down syndrome, health and disability. A population-based case record and follow-up study.
Oulun yliopiston lääketieteellinen tdk
2011
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514297090/isbn9789514297090.pdf
Downin sdralkuun.gif

Muita opinnäytetöitäTekijä(t)
Opinäytetyön nimi
Mikä opinnäyte
Oppilaitos
Vuosi
Linkki
Tageja
Kuvaus
Arvostelu/Mielipide
Olli Johanna
Kehityshäiriöisen lapsen hoitotyö lastenneurologisella osastolla.
Pro gradu -tutkielma
Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
2006
pdf-tiedostoon
Kehityshäiriöinen lapsi, perhe, kuntoutus, hoitotyö, kuntoutushoitotyö, lastenneurologinen osasto
Tapaustutkimuksen tuloksena on kuvaus kehityshäiriöisen lapsen hoitotyön todellisuudesta lastenneurologisella osastolla. Oleellisin hoitamisen sisältö lastenneurologisella osastolla on kuntoutumista edistävä hoitotyö, joka koostuu lapsen taitojen ja käyttäytymisen sekä perheen tilanteen arvioinnista, lapsen kehityksen tukemisesta sekä perheen ja lähiympäristön ohjaamisesta. Kuntoutumista edistävän hoitotyön lisäksi hoitaja huolehtii lapsen perustarpeista ja lapsen fyysisestä terveydestä. Vanhempien tukeminen on myös oleellinen osa hoitotyötä. Lisäksi hoitaja huolehtii monenlaisista käytännön järjestelyistä.Hoitajan itsenäisen toiminnan lisäksi moniammatillisen työryhmän yhteistyö sekä hoitotyön suunnittelu ja kirjaaminen ovat hoitajan työn osa-alueita.

Hakkarainen Katja
Kehitysvammaisen hoitotyön erityispiirteet
Kandidaatin tutkielma
Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
2014
pdf-tiedostoon
Kehitysvammaisuus, hoitotyö, hoitaja
Kandidaatintutkielma, jossa kirjallisuuskatsauksella selvitetään aiempia tutkimuksia kehitysvammaisen hoitotyöstä. Tutkimusten mukaan kehitysvammaisen hoitotyön erityispiirteitä ovat turvallisen ja luottamuksellisen hoitosuhteen muodostaminen hoitajan ja kehitysvammaisen välille, kehitysvammaisen ominaisuuksien huomioon ottava kommunikaatio, kehitysvammaisen yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja toteutuminen hoitotyössä, hoitajien kehitysvammaisen hoitotyöhön liittyvä erityisosaaminen, kehitysvammaisen kipukokemuksen arviointiin ja kivun hoitoon liittyvä haasteellisuus, kehitysvammaisen kognitiivisen tason huomioiva ohjaus sekä kehitysvammaisen osallistaminen omaan hoitoonsa ja sitä koskevaan päätöksentekoon.

Rancken
Leea
Lapsen arjen kuvaaminen: vammaisen lapsen toimijuutta tukeva menetelmä
Sosionomi (YAMK)
Kuntoutuksen koulutusohjelma
Metropolia Ammattikorkeakoulu
2014
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201404295396
vammaisuus, lapsen oikeudet, arki, osallisuus
Oletko joskus halunnut päästä kuvaamaan lapsesi kanssa toimiville henkilöille lapsesi mahdollisuuksia, sitä kaikkea mihin hän pystyy jos häntä autetaan? Tässä perhettäsi voi helpottaa lapsen arjen kuvaamiseen tarkoitettu Powerpoint-pohjainen menetelmä. Käytä sitä tukena perehdyttäessäsi lapsellesi uusia henkilöitä tuntemaan lapsesi voimavaroja, vahvuuksia ja osallistumisentapoja, toiveita, ja tarpeita. Menetelmässä lapsen arkea voi kuvata tekstin, valokuvien sekä videoiden kautta. Powerpoint -pohjaisuus mahdollistaa sisällön helpon päivittämisen ja jakamisen, sekä sähköisesti että paperiversiona. Pdf-muotoon tallennettuna voit tulostaa sen myös iPadille. Menetelmä on kehitetty opinnäytetyönä ja sisällössä on hyödynnetty vammaisten lasten vanhempien, tilapäishoidon ammattilaisten sekä lasten ajatuksia ja kokemuksia.

Menetelmä muodostuu kahdesta osasta. Ensin kuvataan lapsen perustietoja, kommunikaatiota sekä tunneilmaisua. Toisessa osassa kuvataan lapsen toimintaa; leikkiä, ruokailua, liikkumista sekä lepoa. Toinen osa sisältää myös yleispohjan, joka sopii kuvaamaan mitä tahansa toimintaa. Kalvopohjat sisältävät runsaasti käyttöä helpottavia apukysymyksiä tukemaan lapsen arjen monipuolista kuvaamista. Pohjat ovat täysin muokattavissa, joten tee sisällöstä omannäköinen vaihtamalla, poistamalla, lisäämällä, kasvattamalla tai pienentämällä kenttiä, kalvoja ja kuvia tai käytä menetelmää sellaisenaan. Ota myös lapsesi mukaan tekemään sisältöä, esimerkiksi valitsemaan kuvia tai videoita.

Voit tallentaa menetelmän omalle koneellesi. Lisäksi voit tutustua menetelmästä tehtyyn esittelyvideoon ja opinnäytetyön raporttiin. Lisätietoja saat ja palautetta vastaanotetaan sähköpostitse osoitteessa leea.rancken@gmail.com .
ArjenKuvaus_liikkuminen.png
- (Powerpoint)

- Katso menetelmän esittelyvideo:
http://youtu.be/umr1IMjI0Io

Mihhels, Ene; Puikkonen, Tuulia; Wihuri, Jarna
"Jos tietoa ulkoliikunnasta ja soveltavan liikunnan apuvälineistä saisi enemmän" : ulkoliikuntakortit perheille, joissa on ala-asteikäinen CP-vammainen lapsi

Metropolia
Ammattikorkeakoulu
2012
www.theseus.fi/handle/10024/42524
CP-vamma, lapsi, soveltava liikunta, osallisuus
Opinnäytetyön tarkoituksena on laatia liikuntaan kannustavat ulkoliikuntakortit perheille, joissa on CP-vammainen ala-asteikäinen lapsi. Tarve ulkoliikuntakortteihin tuli Suomen CP-liitto ry:ltä. CP-vamma on Suomessa yleisin lasten liikuntavammaisuutta aiheuttava oireyhtymä. CP-vamma rajoittaa lapsen kykyä liikkua ja heikentää tasapainon sekä asennon ylläpitämistä. CP-vammaisen lapsen motoriikan kehitykseen pystytään vaikuttamaan fyysisen aktiivisuuden avulla.

Soveltavan liikunnan apuvälineitä vuokraaville toimijoille suunnatut kyselyt toteutettiin haastatteluina ja sähköpostitse. Ulkoliikuntakortit laadittiin kyselyiden tulosten perusteella seitsemästä suosituimmasta liikuntalajista, joita olivat pyöräily, retkeily, uinti, hiihto, mäenlasku, luistelu ja laskettelu. Liikuntakorteissa välitetään liikuntalajien lisäksi tietoa lajeihin liittyvistä soveltavan liikun-nan apuvälineistä. Ulkoliikuntakorttien ulkoasu ja sisältö suunniteltiin yhteistyössä Suomen CP-liitto ry:n kanssa. Liikuntakorttien suunnittelussa hyödynnettiin vammaisten lasten vanhemmilta saatua palautetta. Ulkoliikuntakortit julkaistaan Suomen CP-liitto ry:n internetsivuilla. Lisäksi CP-liitto jakaa niitä erilaisissa tapahtumissa, kuten sopeutumisvalmennuskursseilla. Liikuntakorttisarjaa voi laajentaa tulevaisuudessa muilla liikuntalajeilla joista esimerkkinä ovat jalkapallo, salibandy, melonta ja ratsastus.


alkuun.gifTule mukaan rakentamaan näitä sivuja! Lisää omat kirjavinkkisi ja mielipiteesi/kirja-arvostelusi. Jos Sinulla on kysyttävää, älä epäröi olla yhteydessä Jaatiseen